Regulamin Promocji „Darmowe doładowanie ePARK50”

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Darmowe doładowanie ePARK50” (zwanej dalej „Promocją”) jest Electronic Parking Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 33/6, 90-410 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000545065, REGON: 360849133, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Promocji.

3. Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji;

Promocja – akcja promocyjna pod nazwą: „Darmowe doładowanie ePARK50”;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora za pośrednictwem aplikacji ePARK, służącej do poboru opłat za postój w Strefach Płatnego Parkowania dostępnych w aplikacji ePARK;

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z systemu ePARK, upoważniona do udziału w Promocji po spełnieniu jej warunków;

2. Warunki Promocji

1. Promocja opiera się na mechanizmie doładowania konta Użytkownika w aplikacji ePARK środkami dodatkowymi po wykonaniu czynności określonych przez Organizatora.

2. Promocja prowadzona jest w Strefie Płatnego Parkowania miasta Wodzisław Śląski od dnia 3.09.2019 do 17.09.2019.

3. Celem Promocji jest zachęcenie Użytkowników do korzystania z aplikacji mobilnej ePARK, służącej do poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Wodzisławiu Śląskim.

4. W promocji może wziąć udział osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która skorzysta z usług świadczonych przez Organizatora.

5. W czasie trwania Promocji Użytkownik musi pobrać aplikację ePARK dostępną w sklepach Google Play i iOS, dokonać rejestracji konta oraz opłacić pierwszy bilet. Po dokonaniu tych czynności i wpisaniu w aplikacji ePARK kodu promocyjnego ePARK50, konto Użytkownika zostanie doładowane kwotą 50 PLN do wykorzystania na kolejne postoje wykonane za pośrednictwem aplikacji ePARK. Doładowanie promocyjne nastąpi automatycznie po spełnieniu warunków Promocji.

6. Informacja o kodzie promocyjnym została opublikowana na łamach gazety „Nowiny Wodzisławskie” w dniu 3 września 2019.

7. Płatności za kolejne parkowania będą pobierane z kwoty doładowania. Warunkiem prawidłowego działania środków dodatkowych jest poprawnie zarejestrowana w aplikacji karta płatnicza, czyli nieposiadająca blokad na płatności internetowe lub korespondencyjne.

8. Środki pochodzące z kwoty doładowania są ważne bezterminowo.

9. Promocja dostępna jest tylko dla nowych Użytkowników – przez nowego Użytkownika rozumie się adres email i nr rejestracyjny pojazdu, który przed rozpoczęciem Promocji nie miał zakupionego biletu za pośrednictwem aplikacji ePARK.

10. Jeden Użytkownik może korzystać z Promocji tylko dla jednego pojazdu.

11. Kwota doładowania promocyjnego nie podlega wymianie na gotówkę.

12. Wykorzystanie środków dodatkowych z doładowania promocyjnego podlega weryfikacji przez Organizatora, w celu wykrycia ewentualnych nadużyć lub naruszeń Regulaminu lub przepisów prawa.

13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

14. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Postanowienia końcowe

1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać mailowo na adres: kontakt@electronicparking.pl, w tytule maila należy wpisać: „Darmowe doładowanie ePARK50 – reklamacja”.

2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora z zastrzeżeniem, że wiadomość napłynęła do Organizatora zgodnie z punktem 3.1 Regulaminu.

3. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Promocji na stronie: http://electronicparking.pl/ePARK50

4. Złamanie ustaleń Regulaminu Promocji przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Promocji.

5. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani tworzona we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator, tj. Electronic Parking Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 33/6, 90-410 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000545065, REGON: 360849133.

2. Administrator przetwarza dane w postaci: adresu email i numeru rejestracyjnego pojazdu wyłącznie dla potrzeb prawidłowej realizacji Promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

3. Odbiorcami danych będą:

a) kontrahenci administratora oraz ich podwykonawcy, o ile dane będą potrzebne do wykonania umowy lub innej współpracy łączącej administratora z powyższymi podmiotami,

b) klienci administratora, o ile Pani/Pana dane będą potrzebne do wykonania umowy łączącej administratora z powyższymi podmiotami,

c) podmioty współpracujące z administratorem dla potrzeb związanych z wykonaniem umowy lub współpracy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub innych celów, w których administrator może przetwarzać dane, np. firmy świadczące usługi hostingowe, rachunkowe itp.

d) organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

4. Dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane: do czasu zakończenia realizacji Promocji.

6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych. W razie niemożności spełnienia żądania, administrator poinformuje

Użytkownika podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

RODO.

8. Podanie danych osobowych, jest niezbędne do zawarcia umowy, tj. uczestnictwa w Promocji. Nieprzekazanie danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia umowy.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.