REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ

ELECTRONIC PARKING POLAND SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

 

 • DEFINICJE

Adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.  

Aplikacja ePARK (Aplikacja) — aplikacja mobilna na telefony z systemem operacyjnym Android lub iOS należąca do Usługodawcy, w ramach której Usługodawca świadczy Usługi.

Bilet, Bilet parkingowy – ogólne określenie biletu, który można nabyć w Usłudze dla jednego pojazdu o wskazanym przez Użytkownika numerze rejestracyjnym, to jest: bilet czasowy, bilet START/STOP, bilet długo terminowy, abonament.

Formularz rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie.  

Karta płatnicza – karta kredytowa lub debetowa wydana przez instytucję finansową, której dane przechowywane są przez Operatora Systemu Płatności.

Operator Systemu Płatności — wybrany przez Usługodawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą płatniczą w ramach bankowości internetowej, którego dane kontaktowe oraz regulamin można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://worldline.com/

Opłata serwisowa – opłata dodatkowa doliczana do ceny biletu, kupionego w aplikacji ePARK. Pokrywa ona koszt działania serwisu, transakcji elektronicznych oraz przejęcia odpowiedzialności przez operatora w przypadku nieprawidłowego wystawienia wezwania do zapłaty, której wysokość określona została w Załączniku do niniejszego Regulaminu.

Regulamin — niniejszy Regulamin.

System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki dodatkowe — doładowania promocyjne przyznawane przez Usługodawcę, które mogą zostać użyte do opłacania Biletów.

Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna. 

Świadczenie usługi drogą elektroniczną — wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika , przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Usługa (Usługa świadczona drogą elektroniczną) — system teleinformatyczny umożliwiający wnoszenie opłat za parkowanie Pojazdu w Strefach Płatnego Parkowania i na parkingach prywatnych dostępnych w Usłudze.  

Usługodawca – Electronic Parking Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Roosevelta 8, 90-056 Łódź wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000545065, NIP 7252083041, REGON 360849133, kapitał zakładowy 10 000,00 ZŁ. 

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.  

Załącznik – dokument dołączony do niniejszego regulaminu określający wysokość Opłaty serwisowej dla poszczególnych Stref Płatnego Parkowania oraz parkingów prywatnych.

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa: 
 1. rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o Świadczenie usług drogą elektroniczną
 4. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną; 
 5. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną; 
 6. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną. 
 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także – na ich żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej. 
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

 • REJESTRACJA
 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika wszystkich niezbędnych pól formularza, umieszczonego w Aplikacji. 
 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że: 
 1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; 
 2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; 
 3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich; 
 4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 
 1. Użytkownik zobowiązany jest do oznaczenia pojazdu informacją o opłaceniu postoju Aplikacją, przy pomocy specjalnej naklejki lub jej ekwiwalentu dostępnego pod adresem: www.bit.ly/winieta.

UWAGA: oznaczenie pojazdu w miastach: Tarnów, Elbląg, Krosno, Piaseczno jest obowiązkowe. W pozostałych miastach oznaczenie pojazdu nie jest obowiązkowe.

 • KONTO UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik podając adres email oraz nr rejestracyjny pojazdu w Aplikacji oświadcza, iż nie narusza w ten sposób praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy. 
 2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonym adresie email lub nr rejestracyjnym, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Usługi lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Użytkownika w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. 
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu (adresu email i nadanego przez siebie kodu PIN) Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia. 
 4. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta z Usługi, co skutkuje usunięciem wszelkich podanych danych, wraz z danymi używanego środka płatniczego. Usługodawca zastrzega, że zgodnie z przepisami prawa dane dotyczące kupionych biletów zostaną usunięte po upływie 5 lat od daty zakupu. Aby usunąć konto z systemu Użytkownik musi wysłać do Usługodawcy prośbę z adresu email, zarejestrowanego w Usłudze lub bezpośrednio z Aplikacji. Żądanie usunięcia konta musi być wysłane na adres email: kontakt@electronicparking.pl. Usługodawca usunie dane niezwłocznie, po sprawdzeniu, czy Użytkownik nie posiada w Usłudze biletów, za które płatność nie została jeszcze pobrana.

 • WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
 1. W celu korzystania z Usługi Użytkownik musi posiadać ważną Kartę płatniczą uprawniającą do dokonywania płatności przez Internet. Po wpisaniu numeru Karty płatniczej i jej daty ważności jest dokonywana autoryzacja karty. Po pomyślnie przeprowadzonej autoryzacji Użytkownik uprawniony jest do rozpoczęcia naliczania czasu parkowania za pomocą Aplikacji ePARK. 
 2. Rozpoczęcie płatnego parkowania następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza w Aplikacji oraz jest potwierdzane stosownym komunikatem widocznym na ekranie Aplikacji.
 3. Zakończenie płatnego parkowania następuje po samodzielnym wskazaniu przez Użytkownika lub na skutek upływu czasu obowiązywania zakupionego biletu. 
 4. W przypadku pozostawienia Pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania, płatne parkowanie rozpoczyna się automatycznie każdego kolejnego dnia, objętego obowiązkiem uiszczania opłat za parkowanie, pod warunkiem, że Użytkownik zleci rozpoczęcie parkowania po godzinie, w której ustał obowiązek ponoszenia opłat z tytułu parkowania w danej Strefie Płatnego Parkowania. 
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem. Zabrania się:
 1. kupna Biletu zawierającego kilka numerów rejestracyjnych; 
 2. korzystania z Usługi w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy;
 3. dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 1. Naruszenie zasad korzystania z Usługi upoważnia Usługodawcę do zablokowania konta Użytkownika oraz nie wyklucza podjęcia przez Usługodawcę wszelkich działań zmierzających do wyciągnięcia wobec Użytkownika konsekwencji prawnych.
 2. W przypadku zadłużenia powstałego w wyniku nierozliczenia transakcji za Bilet, Usługodawca ma prawo do podejmowania czynności wobec Użytkownika w celu poinformowania go o powstaniu zadłużenia poprzez:
 1. Wysyłanie wiadomości na adres email zarejestrowany w Usłudze;
 2. Przeprowadzanie rozmów telefonicznych wykorzystując telefon kontaktowy podany przez Użytkownika w Usłudze.
 1. Usługodawca podejmuje czynności, o których mowa w pkt 7 lit. a i b w odstępach czasowych, które umożliwią dokonanie przez Użytkownika rozliczenia zaległych transakcji.

 • PŁATNOŚCI
 1. Płatność drogą elektroniczną: 
 1. płatności za pośrednictwem Usługi mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną Kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania; 
 2. Usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności za pośrednictwem Aplikacji ePARK; 
 3. w celu dokonania płatności za Usługę Użytkownik musi zarejestrować w Usłudze kartę płatniczą; 
 4. w celu dokonania pierwszej płatności za Usługę Użytkownik powinien dokonać płatności wykorzystując serwis Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora.
 1. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności. 
 2. Stawki opłat za korzystanie z płatnego parkowania za pośrednictwem Usługi są ustanowione przez operatorów Stref Płatnego Parkowania oraz parkingów prywatnych.
 3. Do ceny biletów parkingowych może być doliczona Opłata serwisowa, wyrażająca się w odpowiednim procencie całkowitej ceny zakupu biletu, zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku. O wysokości całkowitej ceny zakupu Użytkownik zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu w danej lokalizacji.
 4. Operator Systemu Płatności zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca. 
 5. Operator Systemu Płatności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności. 
 6. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych środka płatniczego z Usługi. Aby to zrobić Użytkownik musi wysłać do Usługodawcy prośbę z adresu email, zarejestrowanego w Usłudze lub bezpośrednio z Aplikacji. Żądanie usunięcia danych płatniczych musi być wysłane na adres email: kontakt@electronicparking.pl. Usługodawca usunie dane niezwłocznie, po sprawdzeniu, czy Użytkownik nie posiada w Usłudze biletów, za które płatność nie została jeszcze pobrana.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca może rozliczać płatności za Bilety w sposób łączny, żeby ograniczyć liczbę operacji na rachunku Karty płatniczej. Rozliczanie łączne polega na jednorazowym pobraniu płatności za Bilety kupione w okresie 7 dni i nie wpływa na ważność Biletów.
 8. Użytkownik ma prawo do wyłączenia rozliczania łącznego Biletów. Aby to zrobić Użytkownik musi wysłać do Usługodawcy prośbę z adresu email, zarejestrowanego w Usłudze lub bezpośrednio z aplikacji. Żądanie wyłączenia rozliczania zbiorczego Biletów musi być wysłane na adres email: kontakt@electronicparking.pl. Usługodawca wyłączy rozliczanie łączne Biletów niezwłocznie i podjęte przez Usługodawcę działania będą miały zastosowanie jedynie do wszystkich przyszłych Biletów kupionych za pośrednictwem Usługi.

 • WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUGI
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące: 
 1. posiadanie i podanie adresu e-mail, nr rejestracyjnego pojazdu umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji usługi; 
 2. połączenie z siecią Internet; 
 3. odpowiednia Aplikacja; 
 4. posiadanie i zarejestrowanie w Aplikacji odpowiedniej karty płatniczej.

 • PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: 
 1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu; 
 2. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług; 
 3. zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika. 
 1. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie z wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin. 
 3. Usługodawca, z zastrzeżeniem, gdy okoliczności poniższe powstały z jego winy, nie ponosi ponadto odpowiedzialności za: 
 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa; 
 2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników; 
 3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich); 
 4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług; 
 5. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług; 
 6. nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu.

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Usługodawca przetwarza adres email oraz nr rejestracyjny pojazdu Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1422). 
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 24.04.2016r. 
 3. Usługodawca określa dane, które są niezbędne do świadczenia Usługi. Podanie danych (adres email oraz nr rejestracyjny pojazdu) jest warunkiem umownym a niepodanie tych danych skutkuje niemożnością świadczenia Usługi. Usługodawca może przetwarzać inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie wycofana. 
 4. Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez Usługodawcę przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. 
 5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): 
 1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik; 
 2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną; 
 3. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO (GDPR). 
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 3. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów RODO (GDPR), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia oraz przeniesienia danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy, niezależnie od podstawy przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji Handlowych pochodzących od Usługodawcy drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. 
 5. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Usługodawcę niezwłocznie.

 • ZGODA UŻYTKOWNIKA
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) jeśli zostanie wybrana taka opcja w Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach serwisu prowadzonego przez spółkę Electronic Parking Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Roosevelta 8 na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Usługodawcy. Zgoda taka może być wycofana w dowolnym momencie w sposób identyczny, jak została wyrażona.

 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Użytkownicy mają prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług. 
 2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca. 
 3. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@electronicparking.pl wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja” 
 4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 5. W sytuacji, gdy przekazane przez Użytkownika informacje nie pozwalają na rozstrzygnięcie reklamacji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkownika o uzupełnienie danych dotyczących reklamacji oraz wydłużenia postępowania reklamacyjnego do 21 dni od otrzymania reklamacji, o czym Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 6. Zwroty należności realizowane są:
 1. w formie Środków dodatkowych, jeżeli opłata została wniesiona z powodu błędu Użytkownika, a suma opłaty nie przekracza 15 zł;
 2. tym samym kanałem płatności, jeżeli opłata została wniesiona z powodu błędu Użytkownika, a suma opłaty przekracza 15 zł;
 3. tym samym kanałem płatności, jeżeli opłata została wniesiona z powodu błędu aplikacji, niezależnie od sumy opłaty.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. 
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie logowania. W takim przypadku Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli pomimo informacji o zmianie Regulaminu dokona logowania, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

Opłata serwisowa stanowi 10% ceny biletu, nie więcej niż 1,50 zł i nie mniej niż stawki podane w poniższej tabeli.

Lp.  Opis  Opłata serwisowa  Lp.  Opis  Opłata serwisowa
Augustów  Od 0,50 zł  46  Rzeszów  Od 0,50 zł
Bydgoszcz  Od 0,50 zł  47  Sandomierz Od 0,50 zł
Chrzanów  Od 0,50 zł  48  Siedlce  Od 0,50 zł
Cieszyn  Brak 49  Skawina Brak
5 Częstochowa  Od 0,50 zł   50  SKM  Brak
Elbląg  Od 0,50 zł  51  Sława  Od 0,50 zł
EuroPark  Od 0,50 zł 52  Sochaczew Od 0,50 zł
Gdańsk  Od 0,50 zł  53  Sopot  Od 0,50 zł
Giżycko  Od 0,50 zł  54  Suwałki  Od 0,50 zł
10  Głogów  Brak  55  Świdnica  Od 0,50 zł
11  Gniezno  Od 0,30 zł  56  Tarnobrzeg  Od 0,50 zł
12  Gorlice  Od 0,50 zł  57  Tarnów  Od 0,50 zł
13  Gorzów Wielkopolski  Brak  58  TGP  Od 0,50 zł
14  Gostyń  Od 0,50 zł  59 Tomaszów Mazowiecki  Od 0,50 zł
15  Hevelianum  Brak  60  TS-Invest  Brak
16  Hossa.biz Brak 61  WEIP  Od 0,50 zł
17  Inowrocław  Od 0,30 zł 62  Wejherowo  Od 0,50 zł
18  Jasło  Brak 63  Wodzisław Śląski  Brak
19  Katowice  Od 0,30 zł 64 Wschowa  Od 0,50 zł
20  Kępno  Od 0,50 zł 65  Ząbki  Brak
21  Kielce  Brak 66  Zielona Góra  Od 0,50 zł
22  Kościerzyna  Od 0,50 zł
23  Kraków  Brak
24  Krosno  Od 0,50 zł
25  Leszno  Od 0,50 zł
26  Łódź Brak
27  Malbork  Brak
28  Miechów  Od 0,50 zł
29  Międzyzdroje  Brak
30  Myszków  Od 0,50 zł
31  Myślęcinek  Brak
32  Namysłów  Od 0,50 zł
33  Nowy Tomyśl  Od 0,50 zł
34  Olkusz  Od 0,50 zł
35  Opole  Od 0,50 zł
36  Ostrów Wielkopolski  Od 0,50 zł
37  Oświęcim  Od 0,50 zł
38  Piaseczno  Od 0,50 zł
39  PKP  Brak
40  Płock  Od 0,50 zł
41 Puck  Od 0,30 zł
42 Racibórz Brak
43  Radom  Od 0,50 zł
44  ROAN  Od 0,50 zł
45 Rybnik Brak
45  Rzeszów  Od 0,50 zł