–

Regulamin usługi ePARK

1. DEFINICJE

Usługodawca – Electronic Parking Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Roosevelta 8, 90-056 Łódź wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 545065, NIP 7252083041, REGON 360849133.

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługa — system teleinformatyczny umożliwiający wnoszenie opłat za parkowanie Pojazdu w Strefach Płatnego Parkowania i na parkingach prywatnych dostępnych w Usłudze.

Aplikacja ePARK — aplikacja mobilna na telefony z systemem operacyjnym Android lub iOS należąca do Usługodawcy, umieszczona pod adresem www.electronicparking.pl, w ramach której Usługodawca świadczy Usługi.

Adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Formularz rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie.

System teleinformatyczny— zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną — wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Operator Systemu Płatności — wybrany przez Usługodawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytowo-płatniczą w ramach bankowości internetowej.

Środki komunikacji elektronicznej— rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Opłata serwisowa – opłata dodatkowa doliczana do ceny biletu, kupionego w aplikacji ePARK. Pokrywa ona koszt działania serwisu, transakcji elektronicznych oraz przejęcia odpowiedzialności przez operatora w przypadku nieprawidłowego wystawienia wezwania do zapłaty.

Regulamin — niniejszy Regulamin.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

a. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;

b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;

c. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także – na ich żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia świadczenia Usług.

3. REJESTRACJA

1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika wszystkich niezbędnych pól formularza, umieszczonego w aplikacji.

2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Użytkownik zobowiązany jest do oznaczenia pojazdu informacją o opłaceniu postoju aplikacją, przy pomocy specjalnej naklejki lub jej ekwiwalentu dostępnego pod adresem: bit.ly/winieta.

UWAGA: oznaczenie pojazdu w miastach: Tarnów, Elbląg, Krosno, Piaseczno jest obowiązkowe. W pozostałych miastach oznaczenie pojazdu nie jest obowiązkowe.

4. KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik podając adres email oraz nr rejestracyjny pojazdu w Aplikacji oświadcza, iż nie narusza w ten sposób praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.

2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonym adresie email lub nr rejestracyjnym, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Usługi lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Użytkownika w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.

3. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu (adresu email i nadanego przez siebie kodu PIN) Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

4. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta z Usługi, co skutkuje usunięciem wszelkich podanych danych, wraz z danymi używanego środka płatniczego. Usługodawca zastrzega, że zgodnie z przepisami prawa dane dotyczące kupionych biletów zostaną usunięte po upływie 5 lat od daty zakupu. Aby usunąć konto z systemu Użytkownik musi wysłać do Usługodawcy prośbę z adresu email, zarejestrowanego w Usłudze lub bezpośrednio z Aplikacji. Żądanie usunięcia konta musi być wysłane na adres email: kontakt@electronicparking.pl. Usługodawca usunie dane niezwłocznie, po sprawdzeniu, czy Użytkownik nie posiada w Usłudze biletów, za które płatność nie została jeszcze pobrana.

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. W celu korzystania z Usługi Użytkownik musi posiadać ważną kartę płatniczą uprawniającą do dokonywania płatności przez Internet. Po wpisaniu numeru karty płatniczej i jej daty ważności jest dokonywana autoryzacja karty. Po pomyślnie przeprowadzonej autoryzacji Użytkownik uprawniony jest do rozpoczęcia naliczania czasu parkowania za pomocą Aplikacji ePARK

2. Rozpoczęcie płatnego parkowania następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza w Aplikacji oraz jest potwierdzane stosownym komunikatem widocznym na ekranie Aplikacji

3. Zakończenie płatnego parkowania następuje po samodzielnym wskazaniu przez Użytkownika lub na skutek upływu czasu obowiązywania zakupionego biletu.

4. W przypadku pozostawienia Pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania, płatne parkowanie rozpoczyna się automatycznie każdego kolejnego dnia, objętego obowiązkiem uiszczania opłat za parkowanie, pod warunkiem, że Użytkownik zleci rozpoczęcie parkowania po godzinie w której ustał obowiązek ponoszenia opłat z tytułu parkowania w danej Strefie Płatnego Parkowania

6. PŁATNOŚCI

1. Płatność drogą elektroniczną:

a. płatności za pośrednictwem Usługi mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;

b. usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności za pośrednictwem Aplikacji ePARK;

c. w celu dokonania płatności za Usługę Użytkownik musi zarejestrować w Usłudze kartę płatniczą

d. w celu dokonania pierwszej płatności za Usługę Użytkownik powinien dokonać płatności na stronie internetowej Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora;

2. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.

3. Stawki opłat za korzystanie z płatnego parkowania za pośrednictwem Usługi są ustanowione przez operatora Strefy Płatnego Parkowania i są identyczne, jak stawki opłat wnoszone za pośrednictwem innych kanałów i narzędzi dopuszczonych przez operatora Strefy Płatnego Parkowania.

4. Do ceny biletów parkingowych może być doliczona Opłata serwisowa, wyrażająca się w odpowiednim procencie całkowitej ceny zakupu biletu (minimalnie 0,50 zł, maksymalnie 1,50 zł) O wysokości całkowitej ceny zakupu Użytkownik zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu w danej lokalizacji.

5. Operator Systemu Płatności zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.

6. Operator Systemu Płatności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

7. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych środka płatniczego z Usługi. Aby to zrobić Użytkownik musi wysłać do Usługodawcy prośbę z adresu email, zarejestrowanego w Usłudze lub bezpośrednio z Aplikacji. Żądanie usunięcia danych płatniczych musi być wysłane na adres email: kontakt@electronicparking.pl. Usługodawca usunie dane niezwłocznie, po sprawdzeniu, czy Użytkownik nie posiada w Usłudze biletów, za które płatność nie została jeszcze pobrana.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUGI

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

1. posiadanie i podanie adresu e-mail, nr rejestracyjnego pojazdu umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji usługi;

2. połączenie z siecią Internet;

3. odpowiednia aplikacja;

4. posiadanie i zarejestrowanie w Aplikacji odpowiedniej karty płatniczej.

8. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;

b. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;

c. zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

3. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin.

3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

b. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników;

c. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);

4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;

5. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta

lub korzystaniu z Usług;

f. nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca przetwarza adres email oraz nr rejestracyjny pojazdu Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1422).

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 24.04.2016r.

3. Usługodawca określa dane, które są niezbędne do świadczenia Usługi. Podanie danych (adres email oraz nr rejestracyjny pojazdu jest warunkiem umownym a niepodanie tych danych skutkuje niemożnością świadczenia Usługi. Usługodawca może przetwarzać inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie wycofana.

4. Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez Usługodawcę przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

b. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

c. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

  1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO (GDPR).
  2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  3. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i

ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów RODO (GDPR), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia oraz przeniesienia danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy, niezależnie od podstawy przetwarzania.

9. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji Handlowych pochodzących od Usługodawcy drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Usługodawcę niezwłocznie.

11. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane firmie Electronic Parking AB z siedzibą w Szwecji w celu należytego świadczenia usługi i tylko w niezbędnym do tego zakresie. Electronic Parking AB nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w innym celu.

11. ZGODA UŻYTKOWNIKA

1. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1422,) jeśli zostanie wybrana taka opcja w Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach serwisu prowadzonego przez spółkę Electronic Parking Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Roosevelta 8 na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Usługodawcy. Zgoda taka może być wycofana w dowolnym momencie w sposób identyczny, jak została wyrażona.

12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Użytkownicy mają prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
  2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca.
  3. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@electronicparking.pl wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”

4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich

otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie logowania. W takim przypadku Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli pomimo informacji o zmianie Regulaminu dokona logowania, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.